Gedragscodes

Gedragscodes

Stichting Kids United wil een veilige en vertrouwde omgeving bieden aan kinderen en jongeren met een beperking, maar uiteraard ook aan andere bezoekers. Bezoekers en sporters moeten zich thuis voelen, onbekommerd kunnen spelen en sporten en zich op hun gemak voelen.
Om dit te waarborgen volgen wij gedragsregels voor zowel de bestuursleden, de trainers, coaches en andere vrijwilligers, maar ook voor de sporters. Nog los van de ‘normale’ gedragsregels die in het maatschappelijk verkeer gelden (en die wij dus ook met zijn allen volgen!), vind je hier onder de gedragsregels zoals die binnen Stichting Kids United van kracht zijn.

Gedragscode voor bestuurders.

Een bestuurder, werknemer, of andere functionaris:
Zorgt voor een veilige omgeving. Schept een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren.

Is dienstbaar en handelt altijd in het belang van de Stichting of andere rechtspersoon en richt zich op het belang van de leden, en of aangeslotenen.

Is open en handelt zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht bestaat in het handelen en de beweegredenen.

Verklaart vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen te gebruiken.

Is zorgvuldig en Handelt met respect en stelt gelijke behandeling voorop. Belangen worden op een correcte wijze gewogen. Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Gaat zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie. Zal bestuursbesluiten goed onderbouwen zodat men begrip heeft voor de gekozen richting.

Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen.

Zet zich intensief in om ervoor te zorgen dat alle sporters en begeleiders gebonden zijn aan de relevante regels, waaronder het dopingreglement, het reglement seksuele intimidatie, en het bestuursreglement alcohol in sportkantines. Sporters en begeleiders moeten gebonden zijn om bijvoorbeeld het tuchtrecht van toepassing te laten zijn. Daarnaast is de bestuurder verantwoordelijk om samen met de leden, trainers en ouders gedragsregels voor de eigen vereniging op te stellen .

Neemt meldingen van onbehoorlijk en/of grensoverschrijdend gedrag serieus. Spant zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Zorgt voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk en/ of grensoverschrijdend gedrag. Stimuleert het melden van ongewenst gedrag. Treedt adequaat op tegen het schenden van regels en normen door sporters, werknemers, supporters en anderen.

Ziet toe op naleving van regels en normen. Ziet toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen. Gedragscode voor trainers, coaches en begeleiders
Een trainer, coach of begeleider:

Zorgt voor een veilige omgeving. Schept een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd je aan de veiligheidsnormen, en -eisen. En is in net bezit van een verklaring omtrent gedrag.

Is zich bewust van machtsongelijkheid en afhankelijkheid en misbruikt zijn positie niet. Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, – contacten en – relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd.

Respecteert het privéleven van de sporter. Dring niet verder in het privéleven van sporters in dan noodzakelijk is. Ga met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer.

Tast niemand in zijn waarde aan: Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de stichting in diskrediet wordt gebracht. Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende, en/ of beledigende opmerkingen.


Ziet toe op naleving van regels en normen. Ziet toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.
Is open en alert op waarschuwingssignalen. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur, de vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het vertrouwenspunt sport.

Is voorzichtig: Stelt nooit informatie beschikbaar, die nog niet openbaar is .

Drinkt tijdens het coachen van teams geen alcohol en maakt een afspraak met alle teams dat er geen alcohol wordt gedronken.
Enkele voorbeelden van die gedragsregels zijn:
• De begeleid(st)er zorgt voor een veilige omgeving en sfeer.
• De begeleid(st)er tast de deelnemer niet in zijn of haar waardigheid aan en dringt zich niet verder in het privéleven van de deelnemer dan nodig is.
• De begeleid(st)er kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
• De begeleid(st)er onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten.
• De begeleid(st)er helpt anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt .

Mocht je tegen een situatie aanlopen waarin je je niet veilig voelt, of waarin dingen gebeuren die je niet prettig vindt, MELD DIT DAN bij de vertrouwenspersoon M Kukler – Bleker Tel 0650579077. Blijf niet rondlopen met vervelende gevoelens of ideeën, maar praat er over. Misschien is er sprake van een misverstand, maar misschien zegt je gevoel wel gewoon het juiste, en gaat er ergens iets niet goed. Alleen wanneer er over situaties gesproken wordt, kunnen oplossingen gevonden worden.